VANDAAG VERZONDEN

Bestel voor 23:59

OFFICIËLE WEBSHOP

van Basic-Fit

10% LEDENKORTING

Login als Basic-Fit lid

Algemene Voorwaarden

BASIC FIT Webshop

Algemene voorwaarden

Versie vanaf 10 juli 2023

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hierna de "AV") regelen de relaties tussen de vennootschap
Basic-Fit International B.V., een vennootschap naar Nederlands recht ("besloten vennootschap"), gevestigd te Wegalaan 60, 2132 JC Hoofddorp, Nederland, rechtsgeldig geregistreerd onder nummer KvK-34314877, met btw-identificatienummer 820016123B01, e-mailadres klantenservice@basic-fit.nl hierna te noemen de "Verkoper" of "Basic-Fit") en de consument (hierna te noemen de "Koper" of de "Klant") voor de producten die gevonden kunnen worden en die gekocht worden (hierna te noemen de "Producten") op https://webshop.basic-fit.com/nl/nl/home (hierna de "Website" genoemd). Deze Algemene Voorwaarden treden in werking vanaf 12 juni 2023 en zijn geldig voor elke nieuwe bestelling vanaf die datum.

Voordat een Bestelling tussen de Verkoper en de Koper wordt gesloten, wordt de tekst van deze AV aan de Klant ter beschikking gesteld. Kort na het afsluiten van een Bestelling ontvangt de Klant de AV per e-mail.

Deze AV zijn alleen van toepassing op Producten die namens zichzelf door Klanten worden gekocht.

De AV kunnen te allen tijde door de Verkoper worden gewijzigd. De toepasselijke AV zijn de versie die van kracht is op de datum van de Bestelling door de Klant. Alvorens de Bestelling af te sluiten, wordt de Klant gevraagd de AV te lezen door op de link "Algemene voorwaarden" te klikken, deze af te drukken, op te slaan en te accepteren. Voor het beste belang en de eigen bescherming van de Klant wordt de Klant geadviseerd om de AV zorgvuldig te lezen voordat hij erop klikt en deze accepteert en voordat hij de Bestelling afsluit. Als de Klant een bepaling van de AV niet volledig begrijpt, kan hij om verdere informatie vragen door een e-mail te sturen naar klantenservice@basic-fit.nl .

De Klant erkent hierbij dat hij/zij volledige toegang had tot deze AV alvorens de aankoop af te sluiten, op een leesbare en begrijpelijke manier, inclusief maar niet beperkt tot via deze AV.

Daarom verklaart de Klant hierbij de AV volledig te hebben gelezen en aanvaard alvorens de online aankoop af te sluiten. Bijgevolg zijn deze AV bindend en uitvoerbaar.

Deze AV treden tussen partijen in werking op de datum van Bestelling zoals gedefinieerd in artikel 5 hieronder, voor de duur die nodig is voor de levering van de Producten, tot het verstrijken van de verplichtingen en garanties van de Verkoper.

Deze AV bevatten alle verplichtingen van partijen. Daarom wordt de Klant geacht deze AV zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Deze AV zijn van toepassing met uitsluiting van enige andere soort bepalingen en/of voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot de bepalingen en/of voorwaarden die van toepassing zijn op enige aankoop ter plaatse – indien van toepassing – of voor enig ander soort distributie- en/of commercialiseringskanaal – indien van toepassing.

Indien een van de partijen geen vordering verwerkt die zou zijn gebaseerd op een schending van een bepaling uit deze AV, zal dergelijk gedrag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van een dergelijke verplichting en/of een dergelijke bepaling.

Indien één of meer bepalingen in deze AV op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of geannuleerd zijn, blijven de overige bepalingen van deze AV onverminderd van kracht.

Artikel 2 – Definities

Artikel: verwijst naar een artikel van deze AV, tenzij anders vermeld.

Basic-Fit of Verkoper: verwijst naar de vennootschap Basic-Fit zoals hierboven omschreven en handelend als Verkoper.

Koper of Klant: verwijst naar elke natuurlijke persoon die de Website gebruikt en een Bestelling online sluit terwijl hij/zij optreedt als consument.

AV: verwijst naar deze algemene voorwaarden.

Aanbod: verwijst naar de Producten die online worden aangeboden door de Verkoper op de Website zoals beschreven in Artikel 3 hieronder.

Bestelling: verwijst naar de Producten die online door de Koper op de Website worden gekocht zoals beschreven in artikel 5 hieronder.

Product(en): verwijst naar alle goederen en/of diensten die door de Verkoper op de Website worden aangeboden.

Website: verwijst naar de webshop die eigendom is van de Verkoper zoals hierboven beschreven.

Elke definitie verwijst naar zowel enkelvoud, meervoud als alle geslachten.

Artikel 3 – Aanbod

De Producten die door de Verkoper op de Website worden aangeboden, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en beschreven, zodat de Koper op de hoogte kan zijn van de essentiële kenmerken van de Producten.

Desondanks:

 • De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn Aanbod op elk moment aan te passen of te wijzigen tot de definitieve validatie van de Bestelling (bijvoorbeeld om de Producten of hun beschrijving te verbeteren);

 • Ondanks alle zorgvuldigheid en precisie die wordt geboden in de presentatie en de beschrijving van de Producten op de Website, kan de Verkoper de niet-essentiële kenmerken van de Producten niet garanderen (zoals de exacte correspondentie van de kleuren zoals weergegeven op de Website met de ware kleuren van de Producten).

Indien de voorraad van de Producten niet toereikend is en een toekomstige levering onmogelijk blijft, zal de Klant zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd en zal de Bestelling worden geannuleerd, waarna de koopsom worden terugbetaald aan de Klant.

Artikel 4 – Prijs

De prijs van de Producten wordt vrijelijk door de Verkoper bepaald, in overeenstemming met elke toepasselijke wet- en regelgeving. De prijs wordt aan de Klant vermeld op de Website in euro's, inclusief alle eventuele belastingen en kosten (inclusief maar niet beperkt tot BTW, etiketteringskosten, eco-belasting, douanekosten), maar zonder leveringskosten. Uiteindelijk en voor het afsluiten van de Bestelling worden de leveringskosten door Verkoper aan de prijs toegevoegd, zodat de Klant de volledige prijs (inclusief leveringskosten) kan weten voordat de Bestelling wordt afgesloten.

De Klant erkent hierbij op de hoogte te zijn geweest van de prijs van de Producten op de Website, zoals hierboven beschreven.

Voor elk Product kan de prijs op elk moment op de Website door de Verkoper worden gewijzigd, aangepast of bijgewerkt. Daarom zijn de prijzen die van toepassing zijn op een Bestelling de prijzen die op de Website worden vermeld op hetzelfde moment van de genoemde Bestelling.

Bovendien is in het geval van een kortingscode het volgende van toepassing:

 • De kortingscode die is toegewezen aan een specifieke reclamecampagne wordt door de Klant op verzoek vermeld;

 • Alleen de Klanten zoals hierboven gedefinieerd (d.w.z. elke natuurlijke persoon die de Website gebruikt en een Bestelling online afsluit terwijl hij/zij optreedt als consument) kunnen kortingscodes gebruiken;

 • De kortingscodes zijn alleen geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden;

 • Een kortingscode kan slechts eenmaal worden gebruikt;

 • De kortingscode is alleen geldig voor de prijs van het Product zelf en heeft geen invloed op de extra kosten, zoals leveringskosten.

Artikel 5 – Order

Om een Bestelling te valideren en daarmee Producten op de Website te kopen, zal de Klant:

 • Ga naar de website en raadpleeg de aanbiedingen;

 • De Producten kiezen die de Klant wenst te kopen;

 • Zijn/haar winkelmandje op de Website controleren, zodat de Klant zijn/haar eigen onjuiste bestellingen kan identificeren en corrigeren indien nodig;

 • Zodra de inhoud van het winkelmandje correct is, kan de Klant de Bestelling valideren door zijn/haar persoonlijke informatie (inclusief leveringsadres) in te vullen, door de volledige prijs (inclusief leveringskosten) te accepteren, door de juiste betaalmiddelen te kiezen en door de AV te accepteren.

 • de overeengekomen prijs van de bestelling betalen. Wanneer de Bestelling door de Klant is betaald, zak de Bestelling vast en definitief zijn.

 • daarna per e-mail een bevestiging van de Bestelling van Basic-Fit ontvangen.

Artikel 6 – Betaling

De betaling van de prijs door de Klant zal worden gedaan met een online betaling of door een andere optie die wordt voorgesteld op de Website en die het beste past bij de Klant, indien van toepassing.

Bij een online betaling wordt de transactie onmiddellijk van de bankrekening van de Klant afgeschreven na verificatie van de gegevens van de Klant, na ontvangst van de debetmachtiging van het bedrijf dat de bankrekening uitgeeft die door de Klant wordt gebruikt. De bedragen die zullen worden betaald, zullen dus nooit worden beschouwd als een storting of als een aanbetaling.

De Klant kan de betalingsopdracht niet intrekken nadat deze is ontvangen door zijn/haar betalingsdienstverlener, tenzij anders bepaald door de wet. Daarom machtigt de Klant, door zijn/haar bankgegevens in te vullen, de Verkoper naar behoren om zijn/haar bankrekening te debiteren met hetzelfde bedrag van de volledige prijs (inclusief leveringskosten).

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Bestelling om welke legitieme reden dan ook te weigeren, vooral in geval van een eerder of huidig geschil met een Klant met betrekking tot de betaling van een eerdere Bestelling.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

Levering kan door Verkoper slechts geschieden na betaling van de prijs van de Bestelling door de Verkoper, onder de volgende voorwaarden:

 • Tijdens het plaatsen van de Bestelling kan de Klant een van de leveringsmethoden kiezen die op de Website worden voorgesteld;

 • Tot op heden is levering alleen mogelijk in de volgende landen: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Spanje;

 • De Klant kiest en vult het afleveradres in. De Klant is als enige verantwoordelijk voor een gebrek aan levering als gevolg van een gebrek aan informatie over het afleveradres. Elk pakket dat aan de Verkoper wordt geretourneerd vanwege een onjuist of onvolledig afleveradres, wordt aan de Klant terugbetaald;

 • Het bedrag van de leveringskosten is afhankelijk van de Bestelling en van de leveringswijze die door de Klant wordt gekozen. In elk geval zullen de leveringskosten altijd worden vermeld op de Website vóór het plaatsen van de Bestelling;

 • De levertijd wordt weergegeven op de Website en kan variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten. De levertijd loopt vanaf de datum van de Bestelling. In Nederland is de gebruikelijke levertijd 1 (werk)dag, indien de bestelling voor 23:59 uur wordt geplaatst. De Klant kan de Bestelling op elk moment volgen met behulp van het trackingnummer dat per e-mail wordt verzonden. Ga voor meer informatie over levertijden naar https://webshop.basic-fit.com/nl/nl/shipping.html;

 • In het geval van een late levering wordt de Bestelling niet geannuleerd. De Verkoper zal de Klant over een dergelijke vertraging informeren door een e-mail te sturen.

 • (i) indien de Klant echter een formele kennisgeving doet door een brief of e-mail te sturen naar de Verkoper om de Bestelling binnen een redelijke aanvullende levertijd te leveren, (ii) en indien de Verkoper dit niet binnen een dergelijke redelijke aanvullende levertijd doet, (iii) zal de Klant de Bestelling mogen annuleren door een brief of e-mail te sturen waarin duidelijk wordt aangegeven dat hij/zij de Bestelling wil annuleren. In een dergelijk geval zal de Verkoper de Klant het aankoopbedrag binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de Bestelling werd geannuleerd en beëindigd terugbetalen;

 • De Klant dient bij levering de staat van de verpakking en van de Producten te controleren;

 • Indien het pakket bij aflevering beschadigd raakt: elk risico op verlies of schade aan de Producten wordt overgedragen aan de Klant wanneer deze laatste of een door hem/haar aangewezen derde fysiek deze Producten in bezit neemt. Het is aan de Klant om binnen tweeënzeventig (72) uur na ontvangst van de Producten te klagen over eventuele gebreken aan de Producten of richting de Verkoper aan te geven dat hij/zij het pakket heeft geweigerd wanneer het pakket duidelijk beschadigd is. In een dergelijk geval moeten dergelijke reserveringen en klachten per aangetekende brief met ontvangstbevestiging en kopie aan de Verkoper naar de vervoerder worden verzonden.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

8.1. Principe

Na de dag van levering van de Producten heeft de Klant veertien (14) dagen om zijn/haar herroepingsrecht uit te oefenen zonder reden vanaf de ontvangst van de Producten. In het geval van een Bestelling voor meerdere Producten die afzonderlijk worden geleverd of in het geval van een Bestelling voor een Product dat bestaat uit partijen of meerdere onderdelen, waarvan de levering gespreid is over een bepaalde periode, loopt de periode vanaf de ontvangst van het laatste Product of de laatste partij of van het laatste deel. De dag van levering maakt geen deel uit van deze veertien (14) dagen. Indien deze veertien dagen eindigen op een zaterdag, een zondag of een feestdag, of een niet-werkdag, verstrijkt de herroepingstermijn op de eerstvolgende werkdag.

Gedurende deze herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met de Producten en de verpakking. De Klant zal de Producten alleen uitpakken of gebruiken als dit nodig is om te beoordelen of de Klant de Producten wenst te behouden. Indien de Klant gebruik maakt van dit herroepingsrecht, zal de Klant de Producten met alle toebehoren en – zoveel mogelijk – in de oorspronkelijke staat aan Verkoper retourneren, conform de door Verkoper verstrekte instructies.

Om zijn/haar recht uit te oefenen, kan de Klant het formulier onderaan deze AV gebruiken of contact opnemen met de klantenservice via het contactformulier dat beschikbaar is op de volgende link: https://webshop.basic-fit.com/nl/nl/contactus

Zodra de Klant bekend heeft gemaakt dat hij/zij gebruik wil maken van het herroepingsrecht, moet de Klant de Producten binnen veertien (14) dagen retourneren. De Klant moet kunnen aantonen dat de Producten op tijd zijn geretourneerd (bijvoorbeeld door middel van bewijs van verzending en ontvangstbevestiging).

De Klant kan de Producten retourneren op de wijze die wordt vermeld op: https://webshop.basic-fit.com/nl/nl/home.

De Verkoper betaalt de koopsom terug met hetzelfde betaalmiddel als dat door de Klant voor de eerste transactie is gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met het gebruik van een ander betaalmiddel en voor zover de terugbetaling geen aanleiding geeft tot kosten voor de Klant.

De terugbetaling vindt plaats binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de producten, vergezeld van de retourbon, op het volgende adres:

Basic-Fit International B.V.

Postbus 3124

2130 KC Hoofddorp

Nederland

8.2. Voorwaarden voor terugbetaling

Als aan de voorwaarden voor een terugbetaling is voldaan, zal de koopsom van de geretourneerde Producten zo snel mogelijk en niet later dan veertien (14) dagen na ontvangst van de kennisgeving van het gebruik van het herroepingsrecht worden terugbetaald.

De terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode die door de Klant wordt gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Wanneer de Klant een volledige Bestelling retourneert, worden ook de oorspronkelijke verzendkosten terugbetaald. Wanneer de Klant een deel van een Bestelling retourneert, worden alleen de geretourneerde Producten terugbetaald.

De kosten van retour komen voor rekening van de Klant, tenzij een retourlabel wordt gebruikt zoals beschreven op: https://webshop.basic-fit.com/nl/nl/returns.html.

In geval van schade aan de Producten door de Klant, zal de Klant aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies in waarde van de genoemde Producten, behalve voor zover nodig om de aard, kenmerken en werking van de Producten te bepalen.

8.3. Beperking van het herroepingsrecht

Producten die beschadigd, vuil of onvolledig zijn, worden geweigerd.

Bepaalde artikelen kunnen niet worden onderworpen aan het herroepingsrecht, zoals: artikelen die zijn gemaakt op basis van de specificaties van de koper of duidelijk gepersonaliseerd zijn; artikelen die niet kunnen worden geretourneerd vanwege hun aard; artikelen die duidelijk gepersonaliseerd zijn; artikelen die bederfelijk zijn of die daaraan onderhevig zijn; artikelen waarvan de verpakking door de Klant is verwijderd en artikelen die om redenen hygiëne of gezondheidsredenen niet kunnen worden geretourneerd (zoals ondergoed, oordopjes, mondbescherming, beschermende schelpen, zweetartikelen, zwemkleding).

Artikel 9 - Conformiteit en garantie

9.1. Wettelijke garantie

De Producten die door de Verkoper op de Website aan de Klanten worden verkocht, moeten vrij zijn van gebreken en moeten voldoen aan de Bestelling(en).

De Verkoper is aansprakelijk voor eventuele verborgen gebreken van de Producten.

De Verkoper is verantwoordelijk voor gebreken in overeenstemming met de Producten die bestaan op het moment van levering van de goederen en die zich voordoen binnen een periode van twee (2) jaar vanaf dit moment. Voor tweedehandsgoederen wordt deze periode vastgesteld op twaalf (12) maanden.

Elk gebrek aan conformiteit dat binnen twaalf (12) maanden na de levering van de Producten verschijnt, wordt, tenzij anders bewezen (en tenzij het onverenigbaar is met de aard van de Producten, zoals tweedehands of gereviseerde Producten), verondersteld aanwezig te zijn op het moment van levering.

Het Product voldoet aan de overeenkomst als het voldoet aan de volgende criteria:

 • Het voldoet aan de omschrijving van het Product, het type, de hoeveelheid en de kwaliteit, in het bijzonder met betrekking tot functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit of enig ander kenmerk voorzien in de overeenkomst, zoals vermeld in het Aanbod;

 • Het is geschikt voor elk bijzonder gebruik dat door de Klant ten laatste op het moment van het sluiten van de overeenkomst onder de aandacht van de Verkoper wordt gebracht en dat door deze laatste is aanvaard;

 • Hij wordt geleverd met alle toebehoren en installatie-instructies, te leveren in overeenstemming met de overeenkomst;

 • Het wordt bijgewerkt in overeenstemming met de overeenkomst;

 • Het past bij het gebruik dat gewoonlijk wordt verwacht voor een product van hetzelfde type, rekening houdend, indien van toepassing, met alle bepalingen van het recht van de Europese Unie en het nationale recht, alsmede met alle technische normen of, bij gebreke van dergelijke technische normen, specifieke gedragscodes die van toepassing zijn op de betrokken sector;

 • Indien van toepassing beschikt hij over de kwaliteiten die Verkoper voor het plaatsen van de Bestelling aan de Klant heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;

 • Indien van toepassing worden de digitale elementen die het Product bevat geleverd volgens de meest recente versie die beschikbaar is op het moment van het sluiten van de overeenkomst, tenzij de partijen anders overeenkomen;

 • Indien van toepassing wordt deze geleverd met alle accessoires, inclusief de verpakking, en de installatie-instructies die Klant rechtmatig kan verwachten;

 • Indien van toepassing wordt het Product voorzien van de updates die de Klant op basis van de overeenkomst mag verwachten;

 • Het past bij de kwantiteit, kwaliteit en andere kenmerken, in het bijzonder wat betreft duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, die de Klant op basis van de overeenkomst mag verwachten van goederen van hetzelfde type, rekening houdend met de aard van het goed en de openbare verklaringen van de Verkoper, door een persoon in de transactieketen, of door een persoon die namens de Verkoper handelt, inclusief in reclame of op het etiket.

Verkoper is echter niet gebonden aan enige in het vorige lid genoemde openbare verklaringen indien hij aantoont:

 • Dat Verkoper deze niet kende en niet in staat was om deze te kennen;

 • dat op het moment van het sluiten van de overeenkomst de openbare verklaringen zijn aangepast, en kenbaar zijn gemaakt onder vergelijkbare voorwaarden als de oorspronkelijke verklaringen, of;

 • dat die openbare verklaringen de aankoopbeslissing niet hadden kunnen beïnvloeden.

De Klant kan de conformiteit niet betwisten door zich te beroepen op een gebrek betreffende een of meer bijzondere kenmerken van de goederen, waarvan hem uitdrukkelijk is meegedeeld dat deze afwijken van de conformiteitscriteria vermeld in dit artikel, een afwijking waarmee hij/zij uitdrukkelijk en afzonderlijk mee heeft ingestemd bij het sluiten van de overeenkomst.

De Klant beschikt over een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de Producten om de uitvoering van de wettelijke conformiteitsgarantie te verkrijgen in geval van schijn van een gebrek aan het Product. Gedurende deze periode is de Klant alleen verplicht om het bestaan van het gebrek aan het Product vast te stellen en niet de datum waarop het zich voordoet.

Wanneer de overeenkomst van de Producten voorziet in de continue levering van digitale inhoud of een digitale dienst voor een periode van meer dan 2 jaar, is de wettelijke garantie van toepassing op deze digitale inhoud of deze digitale dienst gedurende de verwachte leveringsperiode. Gedurende deze periode hoeft de Klant alleen het bestaan van het gebrek aan overeenstemming met betrekking tot de digitale inhoud of de digitale dienst aan te tonen en niet de datum waarop deze laatste verschijnt.

De wettelijke conformiteitsgarantie houdt de verplichting voor de Verkoper in om, indien van toepassing, alle updates te verstrekken die nodig zijn om de conformiteit van het Product te behouden.

De wettelijke conformiteitsgarantie geeft de Klant het recht om de Producten binnen 30 dagen na zijn verzoek gratis en zonder grote overlast te herstellen of te vervangen.

Als het Product wordt hersteld in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie, geniet de Klant van een verlenging van 6 maanden van de initiële garantie.

Als de Klant de reparatie van het Product vraagt, maar de Verkoper de vervanging oplegt, wordt de wettelijke conformiteitsgarantie verlengd voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van vervanging van het goed.

De Klant kan een vermindering van de aankoopprijs krijgen door de Producten te houden of de overeenkomst te ontbinden door volledige terugbetaling van de goederen, indien:

1° De Verkoper weigert het Product te herstellen of te vervangen;

Het herstel of vervanging van de Producten vindt plaats na een termijn van 30 dagen;

Het herstel of vervanging van het goed veroorzaakt een groot ongemak voor de consument, in het bijzonder wanneer de Klant definitief de kosten draagt van het terugnemen of verwijderen van het niet-conforme goed, of wanneer hij de kosten draagt van het installeren van het herstelde Product of van vervanging ;

4° De non-conformiteit van het Product blijft bestaan ondanks de mislukte poging van de Verkoper om het conform te maken.

De Klant heeft ook recht op een verlaging van de prijs van de Product of op ontbinding van de overeenkomst wanneer het gebrek aan overeenstemming zo ernstig is dat het de verlaging van de prijs of de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. De Klant hoeft dan niet vooraf om herstel of vervanging van de zaak te verzoeken.

De Klant heeft niet het recht om de koop te ontbinden als het gebrek aan overeenstemming gering is.

Elke periode van het niet kunnen gebruiken van het Product vanwege herstel of vervanging schort de garantie op die nog liep tot de oplevering van het herstelde of vervangen Product.

De hierboven vermelde rechten vloeien voort uit de toepassing van het Burgerlijk Wetboek.

De Klant geniet eveneens van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken overeenkomstig de toepasselijke artikelen van het Burgerlijk Wetboek, voor een periode van 2 jaar vanaf de ontdekking van het gebrek. Deze garantie geeft recht op een prijsverlaging als het goed behouden blijft of op volledige terugbetaling tegen teruggave van het Product.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moet de Klant de Verkoper op het adres klantenservice@basic-fit.nl of per aangetekend schrijven op het adres van de Productretourservice: Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, Nederland, op de hoogte brengen van gebreken die worden toegeschreven aan het Product zodra deze zich voordoen, en uiterlijk binnen een maand, door een gedetailleerde beschrijving van de toegeschreven fout(en) en het bewijs daarvan, het serienummer van het product en de arbeidsvoorwaarden te verstrekken.

Na schriftelijk akkoord van de Verkoper dient de Klant het volledige Product binnen 15 dagen in de originele verpakking naar het adres van de Productretourservice te sturen en geen reparaties uit te (laten) voeren door een derde partij.

In het geval van een door de Verkoper onder deze garantie erkend defect, zal de Verkoper, naar eigen goeddunken, het (de) als defect erkende Product(en) vervangen of het materiaal of de onderdelen die als defect worden erkend vervangen, en dit door Producten met minstens gelijkwaardige prestaties en kunnen verschillen in ontwerp en/of presentatie vertonen. Verzend- en retourkosten zijn voor rekening van Verkoper als wordt vastgesteld dat het product inderdaad niet conform was.

9.2. Commerciële garantie

Naast de wettelijke conformiteitsgarantie die van toepassing is op alle Producten, zijn sommige Producten gedekt door een commerciële garantie van de fabrikant van de genoemde Producten, die het voordeel biedt van een specifieke dienst na verkoop. Wanneer er een commerciële garantie bestaat, wordt deze bij het product geleverd. Het is aan de Klant om de specifieke procedure te volgen en indien nodig contact op te nemen met de fabrikant.

9.3. Uitsluiting

Naast enige wettelijke bepaling die in dit verband van toepassing zou kunnen zijn, wordt ook vermeld dat de garantie niet van toepassing is indien:

 • De Klant de Producten zelf heeft gerepareerd en/of door derden heeft laten repareren en/of verwerken;

 • De Producten na levering zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van de Verkoper worden behandeld;

Artikel 10 – Overmacht

In geval van overmacht zal de nakoming door de Verkoper van haar verplichtingen uit hoofde van deze AV worden opgeschort. De Verkoper zal de Klant hiervan op de hoogte stellen binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van het plaatsvinden van een dergelijke gebeurtenis. Wanneer de opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Verkoper voor een periode van meer dan dertig (30) dagen voortduurt, heeft de Klant de mogelijkheid de huidige Bestelling te beëindigen en derhalve door Verkoper te restitueren.

Artikel 11 - Klantaccount

De Klant moet bereikbaar zijn per e-mail.

De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Basic-Fit adviseert daarom de Klant om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.

De Klant is niet gerechtigd andere personen toe te staan zijn/haar Klantaccount te gebruiken.

De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens voor eigen rekening.

De Klant heeft slechts één Klantaccount bij Basic-Fit. Basic-Fit behoudt zich het recht voor om meerdere registraties van dezelfde persoon te verwijderen.

Om misbruik of fraude te voorkomen, voert Basic-Fit periodieke of willekeurige controles uit op Bestellingen en klachten. In geval van vermoedelijk misbruik of fraude kan Basic-Fit aanvullende controles uitvoeren. De Klant zal dienovereenkomstig worden geïnformeerd. In geval van vermeend misbruik of fraude behoudt Basic-Fit zich het recht voor om de betreffende Klantenrekening te blokkeren en geblokkeerd te houden.

Artikel 12 – Klachten

Basic-Fit teams doen hun uiterste best om iedereen van dienst te zijn en willen klanten de beste ervaring bieden. In het geval dat een Klant klachten heeft, betreuren de Basic-Fit teams dit en horen ze graag. De Klant kan klachten eerst melden bij de klantenservice door het contactformulier in te vullen op: https://webshop.basic-fit.com/en/nl/contactus. Als een klacht niet wordt behandeld, raadpleeg dan artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen hieronder.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

Om uw overeenkomst uit te voeren, verzamelen we uw persoonsgegevens. Basic-Fit verwerkt uw persoonsgegevens op gepaste wijze en met de nodige zorgvuldigheid en binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de privacyverklaring van Basic-Fit staat welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden we deze verwerken en hoe we omgaan met de persoonsgegevens. Ook wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten voor de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen. De privacyverklaring van Basic-Fit vindt u op onze website.

Als u niet telefonisch benaderd wilt worden benaderd, kunt u zich registreren op de oppositielijst op de website www.bel-me-niet.nl.

Artikel 14 – Contactgegevens klantenservice Basic-Fit

De contactgegevens van onze klantenservice zijn:

Online formulier: https://webshop.basic-fit.com/nl/nl/contactus ;

Postadres: Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, Nederland.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten die door of met Verkoper zijn aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die ontstaan op grond van de overeenkomst tussen de Klant en Verkoper zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Klant verblijft.

U kunt (ook) hier toegang krijgen tot het online platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Houd er rekening mee dat we niet verplicht zijn om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie om juridische geschillen met consumenten te beslechten.

MODEL HERROEPINGSFORMULIER

(Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u de overeenkomst wilt herroepen. Wij adviseren u het bestelnummer in te vullen)

- Ter attentie van

Basic-Fit International B.V.

Postbus 3124,

2130 KC Hoofddorp,

Nederland

E-mail: klantenservice@basic-fit.nl

— Ik breng u hierbij op de hoogte van mijn herroeping van de overeenkomst met betrekking tot de verkoop van de onderstaande Product(en): (identificatie van de goederen(en) waarop het herroepingsrecht wordt toegepast)

— Besteld op (DD-MM-JJJJ)

— Bestelnummer :

— Ontvangen op (DD-MM-JJJJ)

— Naam consumentenklant:

— Adres klant:

— Handtekening Klant (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op papier)

— Datum (DD-MM-JJJJ)